06 20 33 20 66          info@adviesbureaupors.nl        

Milieu & Omgeving

Milieu

 • Legionella preventie
 • Milieukundige ondersteuning
 • Milieuvergunning
 • Inspectie vloeistofdichte voorziening
 • Bodembescherming & NRB-beoordeling
 • Opslag gevaarlijke stoffen/PGS 15
 • Activiteitenbesluit milieubeheer (type A, B)
 • Omgevingsvergunning – milieu (type C)
 • Bodemonderzoek
 • Akoestisch onderzoek

  Waterwet
 • Waterwet vergunning

  Handhaving
 • Omgang bevoegd gezag & handhavende overheid
 • Zienswijze, bezwaar en beroep

  Bestemmingsplan
 • Planologische onderbouwing
 • Omgevingsvergunning – Ruimtelijke ordening
 • Natuurbeschermingswet
 • Stikstofdepositie (PAS)

  Bedrijfs locaties
 • Locatiekeuze & bedrijfsontwikkeling
Contact